Energietransitie

Drechtsteden leveren ‘eerlijke bijdrage’ aan duurzame energie

De regio Drechtsteden publiceert vandaag de Regionale Energiestrategie (RES) Drechtsteden 1.0. In de Drechtsteden willen we een bijdrage van 0,37 terawattuur (TWh) leveren aan de landelijke opgave om in 2030 tenminste 35 TWh duurzame elektriciteit op land op te wekken en 12.000-25.000 woningequivalenten (WEQ) van de landelijke opgave van 1.5 miljoen WEQ aardgasvrij maken.

Bod Drechtsteden: 0,37 TWh
Gebaseerd op zorgvuldige overwegingen, ons participatieproces én landschappelijk en technisch onderzoek doen wij een bod van 0,37 TWh aan duurzame energieopwekking in 2030. Dit bod is realistisch én betekent dat onze regio een eerlijk deel van de landelijke opgave op zich neemt.

We kiezen ervoor om zo veel mogelijk elektriciteit op te wekken door zon op daken. Met zon op daken alleen komen we er echter niet. Daarom willen wij opwekking van zonne-energie in restruimten (o.a. spoor- en wegbermen, op (voormalige) stortplaatsen en braakliggende terreinen) onder strikte voorwaarden en criteria toestaan. Ook hebben onze gesprekken met onze samenleving en landschappelijke en technische onderzoeken geleid tot vier uitwerkingsgebieden (zie afbeelding 18 uit de RES 1.0) waar de betreffende gemeenten grootschalige duurzame opwekking van elektriciteit door zon en wind onder strikte randvoorwaarden en criteria willen toestaan.

Onze aanpak: nuchter, betaalbaar en evenwichtig
We streven in de Drechtsteden naar een energietransitie waar de lusten en lasten eerlijk worden verdeeld. Het is voor ons belangrijk om, op basis van een gedegen analyse, keuzes te maken die kunnen rekenen op een breed draagvlak in onze samenleving. Een praktische aanpak met een ‘gezonde dosis nuchterheid’ staat hierbij centraal.

'In het proces naar de RES 1.0 hebben we door middel van een uitgebreid participatietraject onderzocht hoe we tot een realistisch en gedragen bod kunnen komen. Een bod dat niet alleen aansluit bij de mogelijkheden van onze regio, maar ook bij de wensen en ideeën van onze inwoners. Ons doel was steeds om wederzijds begrip te creëren voor elkaars standpunten en ideeën voor de te nemen stappen in de komende periode,' aldus Jacqueline van Dongen, regionaal portefeuillehouder energietransitie Drechtsteden.

Gemeenteraden, Algemeen Besturen Waterschappen en Provinciale Staten aan zet
Het regionale proces waarin de RES 1.0 is opgesteld is bijna afgerond. Als laatste zijn nu de zeven gemeenteraden, Algemeen Besturen van de twee Waterschappen en de Provinciale Staten aan zet. De RES 1.0 is aangeboden ter besluitvorming. Het is de verwachting dat voor het zomerreces 2021 een besluit is genomen door de tien overheidsorganen.

De plannen uit de RES 1.0 kunnen pas worden uitgevoerd nadat deze zijn vastgelegd in het gemeentelijke en provinciale beleid en de regels voor de leefomgeving. Na het regionale proces waarin de RES 1.0 is vastgesteld, volgt daarom nog een lokaal proces om de plannen in de lokale omgevingsvisies en programma's vast te leggen. Pas hierna kunnen initiatiefnemers een vergunning aanvragen om uitvoering te geven aan een passend project.

Lees de volledige RES 1.0 op: www.drechtstedenenergie.nl/res

Energietransitie

Kom in contact

Wil jij meer weten over de regio en de mogelijkheden die de Drechtsteden biedt?
Neem dan contact met ons op.

Stuur een bericht
Energietransitie

Tweede waterstoftankstation in Dordrecht

Er kan straks niet alleen bij het DistriPark waterstof worden getankt, maar ook in de binnenstad van Dordrecht. Tankstation Laan der Verenigde Naties en Hystream BV hebben een overeenkomst ondertekend voor de bouw van het eerste binnenstedelijk waterstoftankstation in de Drechtsteden. Uiteindelijk moeten er zes waterstoftankstations in de regio worden gerealiseerd.

Lees meer
Energietransitie

H2 Coach Boat dit jaar gebouwd

Een consortium van Nederlandse bedrijven en instellingen bouwt dit jaar een schone coachboot voor de zeilsport. Door de aandrijving op waterstof in combinatie met elektriciteit kan de CO2-uitstoot fors worden teruggedrongen.

Lees meer
Energietransitie

Energieregio Drechtsteden maakt doelen bekend in RES

De concept-Regionale Energiestrategie (RES) is af. De RES beschrijft o.a. hoe de regio duurzame energie gaat opwekken en hoe de energie-infrastructuur vorm krijgt. Het plan is opgesteld door de Drechtsteden gemeenten, waterschappen Hollandse Delta en Rivierenland, Provincie Zuid-Holland en partners. Met het document doet Energieregio Drechtsteden een bod op welk deel van het nationale doel zij op zich gaat nemen. De ambitie is om voor 2030 minimaal 12.000 woningen aardgasvrij te maken en aan te sluiten op het warmtenet. Ook onderzoekt de regio op welke plekken duurzame energie opgewekt kan worden. 

Lees meer

Meld je aan op 'The daily Deal'
en ontvang de laatste regio updates
direct in je mailbox.

Aanmelden nieuwsbrief
skyline