Actueel

Drechtsteden leveren ‘eerlijke bijdrage’ aan duurzame energie

De regio Drechtsteden publiceert vandaag de Regionale Energiestrategie (RES) Drechtsteden 1.0. In de Drechtsteden willen we een bijdrage van 0,37 terawattuur (TWh) leveren aan de landelijke opgave om in 2030 tenminste 35 TWh duurzame elektriciteit op land op te wekken en 12.000-25.000 woningequivalenten (WEQ) van de landelijke opgave van 1.5 miljoen WEQ aardgasvrij maken.

Bod Drechtsteden: 0,37 TWh
Gebaseerd op zorgvuldige overwegingen, ons participatieproces én landschappelijk en technisch onderzoek doen wij een bod van 0,37 TWh aan duurzame energieopwekking in 2030. Dit bod is realistisch én betekent dat onze regio een eerlijk deel van de landelijke opgave op zich neemt.

We kiezen ervoor om zo veel mogelijk elektriciteit op te wekken door zon op daken. Met zon op daken alleen komen we er echter niet. Daarom willen wij opwekking van zonne-energie in restruimten (o.a. spoor- en wegbermen, op (voormalige) stortplaatsen en braakliggende terreinen) onder strikte voorwaarden en criteria toestaan. Ook hebben onze gesprekken met onze samenleving en landschappelijke en technische onderzoeken geleid tot vier uitwerkingsgebieden (zie afbeelding 18 uit de RES 1.0) waar de betreffende gemeenten grootschalige duurzame opwekking van elektriciteit door zon en wind onder strikte randvoorwaarden en criteria willen toestaan.

Onze aanpak: nuchter, betaalbaar en evenwichtig
We streven in de Drechtsteden naar een energietransitie waar de lusten en lasten eerlijk worden verdeeld. Het is voor ons belangrijk om, op basis van een gedegen analyse, keuzes te maken die kunnen rekenen op een breed draagvlak in onze samenleving. Een praktische aanpak met een ‘gezonde dosis nuchterheid’ staat hierbij centraal.

‘In het proces naar de RES 1.0 hebben we door middel van een uitgebreid participatietraject onderzocht hoe we tot een realistisch en gedragen bod kunnen komen. Een bod dat niet alleen aansluit bij de mogelijkheden van onze regio, maar ook bij de wensen en ideeën van onze inwoners. Ons doel was steeds om wederzijds begrip te creëren voor elkaars standpunten en ideeën voor de te nemen stappen in de komende periode,’ aldus Jacqueline van Dongen, regionaal portefeuillehouder energietransitie Drechtsteden.

Gemeenteraden, Algemeen Besturen Waterschappen en Provinciale Staten aan zet
Het regionale proces waarin de RES 1.0 is opgesteld is bijna afgerond. Als laatste zijn nu de zeven gemeenteraden, Algemeen Besturen van de twee Waterschappen en de Provinciale Staten aan zet. De RES 1.0 is aangeboden ter besluitvorming. Het is de verwachting dat voor het zomerreces 2021 een besluit is genomen door de tien overheidsorganen.

De plannen uit de RES 1.0 kunnen pas worden uitgevoerd nadat deze zijn vastgelegd in het gemeentelijke en provinciale beleid en de regels voor de leefomgeving. Na het regionale proces waarin de RES 1.0 is vastgesteld, volgt daarom nog een lokaal proces om de plannen in de lokale omgevingsvisies en programma’s vast te leggen. Pas hierna kunnen initiatiefnemers een vergunning aanvragen om uitvoering te geven aan een passend project.

Lees de volledige RES 1.0 op: www.drechtstedenenergie.nl/res

Energietransitie
Invest in the Drecht Cities

Kom in contact

Wil jij meer weten over de regio en de mogelijkheden die de Drechtsteden biedt?
Neem dan contact met ons op.

Stuur een bericht

Meld je aan op 'The daily Deal'
en ontvang de laatste regio updates
direct in je mailbox.

Aanmelden nieuwsbrief
skyline