Actueel

Energieregio Drechtsteden maakt doelen bekend in RES

De concept-Regionale Energiestrategie (RES) is af. De RES beschrijft o.a. hoe de regio duurzame energie gaat opwekken en hoe de energie-infrastructuur vorm krijgt. Het plan is opgesteld door de Drechtsteden gemeenten, waterschappen Hollandse Delta en Rivierenland, Provincie Zuid-Holland en partners. Met het document doet Energieregio Drechtsteden een bod op welk deel van het nationale doel zij op zich gaat nemen. De ambitie is om voor 2030 minimaal 12.000 woningen aardgasvrij te maken en aan te sluiten op het warmtenet. Ook onderzoekt de regio op welke plekken duurzame energie opgewekt kan worden. 

Het document is een nieuwe stap naar een aanpak hoe de Energieregio Drechtsteden kan bijdragen aan de maatregelen die nationaal zijn afgesproken in het Klimaatakkoord. In Nederland gaan we de CO2-uitstoot sterk verminderen. In 2030 moet deze met de helft zijn verminderd ten opzichte van 1990 en in 2050 met 95%. Zo wordt voorkomen dat de aarde met meer dan 2 graden Celsius opwarmt. Het landelijke doel is om 1,5 miljoen woningen in 2030 aardgasvrij te maken en duurzame elektriciteit op het land op te wekken.

Jacqueline van Dongen, voorzitter van het bestuurlijk overleg RES: ‘Ons bod oogt misschien bescheiden, maar we zijn liever nuchter en realistisch. Dit is ook niet het eindpunt. We willen nog meer. We zetten in op 12.000 woningen van het gas vóór 2030, maar onze ambitie is om dat te verhogen naar 25.000 woningen.’

Breed draagvlak

Voor de betrokken partijen is het belangrijk dat veel mensen zich kunnen vinden in de aanpak. Het moet helder zijn wat er wel en niet kan als het gaat om de leefbaarheid en de kwaliteit van het landschap. Ook zal er gekeken worden naar kansen voor de werkgelegenheid. Van Dongen: ‘Het gaat om het halen van energiedoelen, maar ook om het vinden van een goede balans tussen de lusten en lasten. We zoeken naar oplossingen die ook banen creëren en bijdragen aan de lokale economie.’

Zonne- en windenergie

Op diverse plekken in de Drechtsteden wordt nu al elektriciteit opgewekt via grote daken, zonneweides en windmolens. Omdat de regio verstedelijkt is en de spaarzame, open gebieden graag wil behouden, zal zonne-energie worden opgewekt op grote daken en in restruimtes. Dat kan door zonnepanelen op grote daken van bedrijven, kantoren en maatschappelijke instellingen. En door zonne-energie op te wekken in bermen, op (voormalige) stortplaatsen en op braakliggende terreinen.

Ook windenergie wordt op voorhand niet volledig uitgesloten. Daarom komt er een onderzoek naar de mogelijkheden voor wind- en zonne-energie op locaties langs de A15 en A16 en voor zonne-energie bij Kijfhoek in Zwijndrecht. Op basis hiervan wordt verkend of het bod voor het opwekken van duurzame energie kan worden verhoogd.

Toekomstig elektriciteitsnet

Het bestaande elektriciteitsnet in de Drechtsteden is op hoofdlijnen voorbereid op de veranderingen die komen gaan. Het is wel voorzien om de huidige capaciteit beter te benutten en uit te breiden. Er zijn ook investeringen nodig.

Ambitie duurzame warmte

De compactheid en bevolkingsdichtheid in onze regio bieden goede kansen voor de warmtetransitie. Er zijn al collectieve warmtenetten in meerdere gemeenten en er is een groot en divers aanbod aan warmtebronnen. De eerste voorkeur is om direct bruikbare warmte te benutten, zoals restwarmte en warmte uit de bodem (geothermie). Wanneer deze bronnen optimaal benut worden, hoeft er minder elektriciteit via zonne- en windenergie opgewekt te worden. Dit komt het landschap ten goede. De tweede voorkeur gaat uit naar warmte opwaarderen met warmtepompen. Het gaat dan om warmte uit datacenters of retourwarmte van een warmtenet.

Planning

Deze week hebben alle B&W-colleges van de zeven gemeenten in de regio Drechtsteden met de concept- Regionale Energiestrategie (RES) voor de Drechtsteden ingestemd. Na de zomervakantie buigen de gemeenteraden zich over het document en start er een traject, waar overheden, inwoners, bedrijfsleven, netbeheerders, energiecorporaties en maatschappelijke organisaties bij betrokken worden.

Meer informatie vindt u op www.drechtstedenenergie.nl/res.

Energietransitie Leefklimaat
Invest in the Drecht Cities

Kom in contact

Wil jij meer weten over de regio en de mogelijkheden die de Drechtsteden biedt?
Neem dan contact met ons op.

Stuur een bericht

Meld je aan op 'The daily Deal'
en ontvang de laatste regio updates
direct in je mailbox.

Aanmelden nieuwsbrief
skyline